Fatigué

Zmęczony

Paroles : Renaud Séchan / Musique : Renaud Séchan, Franck Langolff
 
Jamais une statue ne sera assez grande
Nigdy żaden pomnik nie będzie tak wysoki
Pour dépasser la cime du moindre peuplier
Aby przewyższyć wierzłok najniższej brzozy
Et les arbres ont le coeur infiniment plus tendre
I drzewa mają serce nieskończenie bardziej miękie
Que celui des hommes qui les ont plantés
Niż ludzie którzy je zasadzili
Pour toucher la sagesse qui ne viendra jamais
Zeby odczuć mądrośc która nie przyjdzie nigdy
Je changerai la sève du premier olivier
Zamienił bym sok żywotny pierwszego drzewa oliwnego
Contre mon sang impur d'être civilisé
Za moją krew nieczystą osobnika cywilizowanego
Responsable anonyme de tout le sang versé
Odpowiedzielnego anonimowo za całą krew przelaną
 
Fatigué, fatigué
Zmęczony, zmęczony
Fatigué du mensonge et de la vérité
Zmęczony kłamstwem, prawdą
Que je croyais si belle, que je voulais aimer
Którą uważałem za tak piękna, że chciałem ją kochać
Et qui est si cruelle que je m'y suis brûlé
I która jest tak okrutna, że mnie spazryła
Fatigué, fatigué
Zmęczony, zmęczony
 
Fatigué d'habiter sur la planète Terre
Zmęczony zamieszkiwaniem na planecie ziemi
Sur ce brin de poussière, sur ce caillou minable
Na tym ziarnku proszku, na tym kamieniu nędznym
Sur cette fausse étoile perdue dans l'univers
Na tej fałszywej gwieżdzie zagubionej we wszewiszwiezcie
Berceau de la bêtise et royaume du mal
Kołysce głupoty i królestwie zła
Où la plus évoluée parmi les créatures
Gdzie najbardziej rozwinięta spośród kreatur
A inventé la haine, le racisme et la guerre
Wymyśliła krzywdę, rasizm i wojne
Et le pouvoir maudit qui corrompt les plus purs
I przeklętą moc która korumpuje najczystszych
Et amène le sage à cracher sur son frère
I każe dobremu pluć na swego brata
 
Fatigué, fatigué
Zmęczony, zmęczony
Fatigué de parler, fatigué de me taire
Zmęczony mówieniem, zmęczony milczeniem
Quand on blesse un enfant, quand on viole sa mère
Kiedy się rani dziecko, kiedy się gwałci matkę
Quand la moitié du monde en assassine un tiers
Kiedz połowa świata zamorduje jedną trzecią
Fatigué, fatigué
Zmęczony, zmęczony
 
Fatigué de ces hommes qui ont tué les indiens
Zmęczony tymi ludzmi, którzy wybili Indian
Massacré les baleines et bâillonné la vie
Zmasakrowali wieloryby i zakneblowali życie
Exterminé les loups, mis des colliers aux chiens
Wyekstremowali wilki, nałożyli kolie psom
Qui ont même réussi à pourrir la pluie
Którzy nawet zdołali zanieczyścić deszcz
La liste est bien trop longue de tout ce qui m'écoeure
Lista jest za długa wszystkiego co mnie przejmuje wstrętem
Depuis l'horreur banale du moindre fait divers
Od banalnego strachu najbłakszego faktu
Il n'y a plus assez de place dans mon cœur
Nie ma dośc miejsca w miom sercu
Pour loger la révolte, le dégoût, la colère
Na umieszczenie rewolty, niesmaku, żałości
 
Fatigué, fatigué
Zmęczony, zmęczony
Fatigué d'espérer et fatigué de croire
Zmęczony nadzieją i zmęczony wiarą
A ces idées brandies comme des étendards
W te idee wzniosłe jak sztandary
Et pour lesquelles tant d'hommes ont connu l'abattoir
I dla których tylu ludzi poznało rzeżnię
Fatigué, fatigué
Zmęczony, zmęczony
 
Je voudrais être un arbre, boire à l'eau des orages
Chciałbym być drzewem, pic wodę burz
Me nourrir de la terre, être ami des oiseaux
Odżywiać się ziemią, byc przyjacielem ptaków 
Et puis avoir la tête si haut dans les nuages
I miec głowę tak wysoko wśród chmur
Pour qu'aucun homme ne puisse y planter un drapeau
Aby żaden człowiek nie mógł tam zatknąć flagi
Je voudrais être un arbre et plonger mes racines
Chciałbym być drzewem i zapuścić moje korzenie
Au coeur de cette terre que j'aime tellement
W sercu tej ziemi którą kocham tak
Et que ces putains d'hommes chaque jour assassinent
I którą ten kurewski człowiek każdego dnia zabija
Je voudrais le silence enfin et puis le vent
Ja chciałbym wkońcu ciszy i wiatru
 
Fatigué, fatigué
Zmęczony, zmęczony
Fatigué de haïr et fatigué d'aimer
Zmęczony nienawidzeniem i zmęczony kochaniem
Surtout ne plus rien dire, ne plus jamais crier
Nie mówieniem, nigdy nie krzyczieniem
Fatigué des discours, des paroles sacrées
Zmęczony mową, słowami swiętymi
 
Fatigué, fatigué
Zmęczony, zmęczony
Fatigué de sourire, fatigué de pleurer
Zmęczony uśmiechaniem się, zmęczony płaczem
Fatigué de chercher quelques traces d'amour
Zmęczony szukaniem kilku śladów miłości
Dans l'océan de boue où sombre la pensée
W oceanie błota gdzie tonie myśl
 
Fatigué, fatigué
Zmęczony, zmęczony