P'tite conne

Mały głuptasie

Paroles : Renaud Séchan / Musique : Renaud Séchan, Franck Langolff
 
Tu m'excuseras mignonne
Wybaczysz mi milutka
D'avoir pas pu marcher
Ze nie mogłem iść
Derrière les couronnes
Za wieńcem
De tes amis branchés
Twoich modnych przyjaciół
Parc' que ton dealer
Bo twój dealer
Etait peut-être là
Może tutaj był
Parmi ces gens en pleurs
Między tymi ludźmi rospłakanymi
Qui parlaient que de toi
Którzy mówili tylko o tobie
En regardant leur montre,
Patrząc na zegarek
En se plaignant du froid
Skarżąc się na zimno
En assumant la honte
Akceptując wstyd 
De t'avoir poussée là
Popchnięcia cię w to
 
P'tite conne tu leur en veux même pas,
Mały głuptasie, ty nie masz nawet do nich urazy,
Tu sais que ces charognes sont bien plus morts que toi...
Wiesz że te ścierwa są dużo bardziej martwe niż ty...
 
Tu fréquentais un monde,
Bywałaś w świecie,
Imbécile mondain
Beznadziejnym światowym świecie
Où cette poudre immonde
Gdzie ten proszek ochydny
Se consomme au matin
Się konsumuje rano
Où le fric autorise
Gdzie forsa upoważnia
A se croire à l'abris
Czuć się bezpiecznym
Et de la cours d'assise
I od trybunałów
Et de notre mépris
I od naszej pogardy
Que ton triste univers
Ze twój smutny świat
Nous inspirait, malins
Nas inspirował, spryciarzy
En sirotant nos bières
Sączących nasze piwa
Ou en fumant nos joins
Albo palących nasze skręty
 
P'tite conne tu rêvais de Byzance
Mały głuptasie ty śniłaś o Byzancjum
Et c'était la Pologne jusque dans tes silences
Ale to była Polska aż do twoich czisz
 
On se connaissait pas
Nie znaliśmy się
Aussi tu me pardonnes
Dlatego teź mi wybacz
J'ai pas chialé quand t'as
Ja nie rozpłakałem się 
Cassé ta pipe d'opium
Kiedy zgasłaś
J'ai pensé à l'enfer
Pomyślałem o piekle
D'un téléphone qui crie
Telefonu ktury wrzeszczy
Pour réveiller ta mère
Zeby obudzić twoją matkę
Au milieu de la nuit
W środku nocy
J'aurai voulu lui dire
Chciałem jej powiedzieć
Que c'était pas ta faute
Ze to nie była twoja wina
Qu'à pas vouloir vieillir
Ze nie chąc się zestarzeć
On meurt avant les autres
Umiera się przed innymi
 
P'tite conne tu voulais pas mûrir,
Mały głuptasie nie chciałaś dojrzeć,
Tu tombes avant l'automne juste avant de fleurir
Padasz przed jesienią tuż przed rozkwitaniem
 
Et t'aurais-je connu
I gdybym cię znał
Que ça n'eût rien changé
To by nic nie zmieniło
Petit enfant perdue
Małą dziewczynko zagubiona
M'aurais-tu accepté
Czy byś mnie zaakceptowała
Moi j'aime le soleil
Ja lubie słońce
Tout autant que la pluie
Tak samo jak deszcz
Et quand je me réveille
I że się budzę
Et que je suis en vie
I że jestem przy życiu
C'est tout ce qui m'importe
To tylko to mnie obchodzi
Bien plus que le bonheur
Dużo więcej niż szczęście
Qu’est affaire de médiocres
Co jest sprawą miernych
Et qui use le cœur
I zużywa serce
 
P'tite conne c'est oublier que toi t'étais là pour personne
Mały głuptasie to przekreślone że nie istniałaś tu dla nikogo
Et qu' personne était là
I że nikt nie był tu
 
Tu m'excuseras mignonne
Wybaczysz mi milutka
D'avoir pas pu pleurer
Ze nie mogłem płakać
En suivant les couronnes
Sledząc wienec
De tes amis branchés
Twoich modnych przyjaciół
Parc' que ton dealer
Bo twój dealer
Etait peut-être là
Może tutaj był
A respirer ces fleurs
Wąchając te kwiaty
Que tu n'aimerais pas
Kturych byś nielubiła
A recompter ces roses
Przeliczając te róże
Qu'il a payé au prix
Za które zapłacił wartosć
De ta dernière dose
Twojej ostatniej dozy
Et de ton dernier cri
I twojego ostatniego krzyku
 
P'tite conne allez, repose toi tout près de Morisson
Mały głuptasie idż, odpocznij, tuż przy Morissonie
Et pas trop loin de moi
I nie za daleko ode mnie