Streszczenie

Celem niniejszej pracy magisterskiej jest analiza argot używanego przez piosenkarza francuskiego Renaud. Praca składa się z czterech rozdziałów.

Dla lepszego zrozumienia pracy przez czytelnika, w pierwszej kolejności przedstawiamy trzy definicje: argot, języka potocznego oraz języka standardowego.

Następnie zajmiemy się licznymi manipulacjami językowymi w słowach piosenek Renaud takimi jak: afereza, synkopa, apokopa, sufiksacja, słowa z prefiksami, żargon kodowany i reduplikacja.

W trzecim rozdziale mowa jest o zapożyczeniach. Argot składa się między innymi ze słów zapożyczonych z języków obcych oraz słów pochodzenia regionalnego. Są one również używane w piosenkach Renaud.

W ostatnim rozdziale obserwujemy pewien związek pomiędzy niektórymi wyrazami w piosenkach. Można je podzielić na pięć grup: ludzie, bójka, narkotyki, policja i pieniądze. Powyższe pola pojęciowe są często używane w żargonie i także przez Renaud, gdyż jest to słownictwo związane z życiem codziennym.

Informacje podane w prezentowanej pracy magisterskiej nie wyczerpują oczywiście tematu „Argot w piosenkach Renaud”, ale pozwalają zwrócić uwagę na jego rolę w popularyzowaniu nowego słownictwa we Francji.


Sommaire